● ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

posted on 17 Dec 2010 17:32 by newsphoubon

โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก จัดประชุมวิชาการ 
จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "Update in upper extremity trauma and reconstruction" วันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 ค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ท่านละ 1,000 บาท
ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.budhosp.go.th

 

กรมสุขภาพจิต จัดอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษา 
กรมสุขภาพจิต จัดการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วย วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.dmh.go.th  

  

ศูนย์กฎหมายการแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดการอบรมเรื่อง "การสร้างและพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ (Routine to Research : R2R) ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเรือนแพ จ.พิษณุโลก ค่าลงทะเบียนคนละ 4,500 บาท
ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.sh.mahidol.ac.th

สำนักงานความร่วมมือเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) 
อบรมหลักสูตร District Health System Strengthening วันที่ 25 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 25534 โดยกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาให้โควตาส่วนราชการละ 1 ราย ผู้สนใจสมัครภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554
ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.bihmoph.net

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 
จัดการอบรม จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรการเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 18 วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2554 ค่าลงทะเบียนคนละ 7,600 บาท
2) หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารจัดการประชุม รุ่นที่ 9 วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท
3) หลักสูตรกลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 10 วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2554 ค่าลงทะเบียนคนละ 5,800 บาท
4) หลักสูตรการพัฒนากรณีศึกษา (Case Development) รุ่นที่ 4 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 ค่าลงทะเบียนคนละ 6,500 บาท
 
ดูรายละเอียดได้ที่ : 
http://www.traning.nida.ac.th

  

ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมฯ 
เปิดรับสมัครแพทย์ผู้สนใจฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา ดังต่อไปนี้
1) แพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow) 2 ตำแหน่ง
2) แพทย์ประจำบ้าน (Resident) 1 ตำแหน่ง
3) แพทย์ใช้ทุนประสาทวิทยา 1 ตำแหน่ง
 
ดูรายละเอียดได้ที่ : 
http://www.medinfo.psu.ac.th

  

สภาการพยาบาล รับสมัครสอบความูร้เพื่อรับวุฒิบัตร : 
สภาการพยาบาลประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ ประจำปี 2554 จำนวน 10 สาขา โดยกำหนดรับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 พฤษภาคม 2554 ค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 1,000 บาท
ดูรายละเอียดได้ที่ : 
http://www.tnc.or.th

  

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.cphs.chula.ac.th