สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเยี่ยมบ้านด้วยจักยานพอเพียง เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการประหยัดพลังงาน และมุ่งเน้นการสร้างสุขภาพของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุข ในการเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนด้านสุขภาพ
          นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จากสถานการณ์ แนวโน้มการเกิดปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่สลับซับซ้อนมากขึ้น เช่น โรคเรื้อรัง (ยาเสพติด ความดัน โลหิตสูง) โรคอุบัติใหม่ (โรคซาร์ ไข้หวัดนก) โรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม (เอดส์ อุบัติเหตุจราจร) โรคที่เกิดจากปัญหาสังคม (ยาเสพติด ความรุนแรงในครอบครัว) ปัญหาเหล่านี้มีแนวโน้มมากขึ้นและการแก้ปัญหาสุขภาพ โดยใช้มุมมองทางชีวการแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูงหรือผู้เชียวชาญเฉพาะทาง ไม่เพียงพอและไม่สามารถจัดการปัญหาสำเร็จ จำเป็นต้องมีความเข้าใจถึงมิติทางด้านสังคมวัฒนธรรม บุคคล ครอบครัว ชุมชน ความเชื่อมโยงองค์กรที่อยู่ในชุมชน หน่วยงานระดับปฐมภูมิที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน มีความเข้าใจวิถีชีวิตและพฤติกรรมของประชาชนได้มากกว่า จึงมีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพให้เกิดการดูแลประชาชนแบบองค์รวมครอบคลุมมิติต่าง ๆ ด้วยหัวใจและใส่ใจในการเป็นมนุษย์ ที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาของปัจเจกชนและของชุมชนได้
          ดังนั้น จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ดำเนินงานตามนโยบายใกล้บ้านใกล้ใจ โดยการให้บุคลากรด้านสาธารณสุขปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย “เจ้าหน้าที่เป็นหมอ อสม.เป็นพยาบาล บ้านเป็นเตียงผู้ป่วย” จะสำเร็จได้นั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาร่วมมือกันในการดูแลผู้ป่วยในหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งการเยี่ยมบ้านของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มป่วยเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่ไม่สามารถมาสถานบริการสาธารณสุขได้ ทั้งการเยี่ยมบ้านด้วยรถจักรยานสองล้อ จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ประหยัดงบประมาณ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่และเป็นการลดการใช้พลังงานซึ่งจะช่วยในการลดโลกร้อนได้อีกทาง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้มีการเยี่ยมบ้านอย่างครอบคลุมสม่ำเสมอ บนพื้นฐานความพอเพียง และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสุขภาพชุมชน และศูนย์สุขภาพชุมชน ได้ออกเยี่ยมบ้านโดยใช้จักรยานเพื่อเป็นการลดโลกร้อน ตลอดจนเพื่อประหยัดค่าใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๓๑๒ แห่ง , ศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน ๒๘ แห่ง , สำนักงานสุขภาพชุมชน (สสช.) จำนวน ๕ แห่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๔๕ แห่ง ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้การสนับสนุนจักรยานแก่พื้นที่เป้าหมายดังกล่าว แห่งละ ๒ คัน รวมทั้งสิ้นกว่า ๗๐๐ คัน ทั้งนี้ ได้มีการเปิดตัวโครงการโดยการบูรณาการเข้ากับกิจกรรมงาน “ UBON CAR FREE DAY ” เพื่อเป็นการบูรณาการกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสให้ประชาชนใส่ใจในสุขภาพ กระตุ้นให้มีการออกกำลังกายมากขึ้น ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการสร้างสุขภาพตามแนววิถีพอเพียง.
รสสุคนธ์ มณฑา/ข่าว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

Comment

Comment:

Tweet