จังหวัดอุบลราชธานี ทำพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐาน แก่ร้านอาหารและแผงลอยบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)  และโรงเรียนที่มีการดำเนินกิจกรรมอาหารปลอดภัยในโรงเรียนดีเด่น  ส่งท้ายการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
          นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ประธานคณะกรรมการอาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า  วันนี้ (๒๑ กันยายน ๒๕๕๔) เป็นการประชุมเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนหน่วยงานภาคี ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และภาคีส่วนอื่น ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างบูรณาการ
          นายสุรพล สายพันธ์ กล่าวต่อไปว่า “แผนปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร จ.อุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๔” เป็นโครงการหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของการดำเนินงานแบบบูรณาการ ดังนั้น การประชุมในวันนี้จึงผนวกเอาทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภาคีเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคทุกภาคส่วนได้พบปะและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานแบบเครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ ยังถือเป็นกิจกรรมส่งท้ายการดำเนินงานตามแผนฯ ดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งได้แก่

          ๑. มอบป้ายรับรอง “Clean Food Good Taste” แก่ร้านอาหารและแผงลอยบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ภายใต้กิจกรรมพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ๒. มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลแก่โรงเรียนที่มีการดำเนินงานอาหารปลอดภัย ซึ่งสนองนโยบาย “เพิ่มไอโอดีน   เพิ่มไอคิว” ในโรงเรียน ภายใต้กิจกรรมอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

          ๓. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จาก ๔ อำเภอ ซึ่งเป็นผู้แทนจากเขตพื้นที่สาธารณสุข ทั้ง ๔ เขต ได้แก่ รพ.สต.โพนเมือง (อำเภอเหล่าเสือโก้ก) , รพ.สต.เจียด (อำเภอเขมราฐ) , รพ.สต.เมืองศรีไคและรพ.สต.บัววัด (อำเภอวารินชำราบ) และ รพ.สต.นาส่วง (อำเภอเดชอุดม) นำเสนอผลงานที่เป็นแบบอย่างการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายและประสบผลสำเร็จ

          ๔. ประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

          นายสุรพล สายพันธ์ กล่าวในตอนท้ายว่า การดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร ตลอดจนผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ ได้แก่ ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย เป็นเรื่องที่สำคัญและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งนี้  ผู้มีส่วนสำคัญมิใช่แค่เพียงเจ้าหน้าที่ หากแต่รวมถึงประชาชนซึ่งนอกจากเป็นผู้บริโภคแล้ว ยังต้องเป็นเครือข่ายในการดูแลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย จึงจะเป็นเครือข่ายที่สมบูรณ์ ประสบผลสำเร็จ มีพลัง และมีความยั่งยืน โดยในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลฯ ได้ที่ www.foodsafetyubon.org

คณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี / ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔

Comment

Comment:

Tweet