Photobucket
PhotobucketPhotobucket
PhotobucketPhotobucket
 
            คณะกรรมการอาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยคณะทำงานพัฒนาร้านอาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  เปิดตัว “ร้านอาหารอีสานต้นแบบ” แห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานี  คาด! เป็นแบบอย่างที่ดีของครัวอีสานและเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน  หวังขยายผลทั่วทุกอำเภอเพื่อยกระดับร้านอาหารอีสานในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน
            จากข้อมูลการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์จากการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้านอาหารปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า  ประเด็นหนึ่งที่ต้องดำเนินการแก้ไข  คือ  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในจังหวัด  ยังต้องปรับเปลี่ยนให้ถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้น  เพื่อลดการปนเปื้อนของอาหารก่อนที่จะบริโภค  “ครัวอีสานต้นแบบ” จึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะสื่อถึงผู้บริโภคว่าสภาพการทำครัวอีสานที่ดี  เป็นอย่างไร  สามารถลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของอาหารได้อย่างไร  มีผลลดการเจ็บป่วยได้อย่างไร   ผ่านทาง “ร้านอาหารอีสานต้นแบบ” ซึ่งเป็นรูปธรรมชัดเจน  ที่สำคัญคือ  ผู้บริโภคสามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างเพื่อปรับปรุงครัวที่บ้าน  ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจำวัน  ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินสุขลักษณะของร้านอาหาร ก็สามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการตรวจประเมินและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบได้  ตลอดจนสามารถเป็นที่ศึกษาดูงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และหน่วยงานที่สนใจได้  คณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี  จึงได้บรรจุกิจกรรม “พัฒนาร้านอาหารอีสานต้นแบบ จังหวัดอุบลราชธานี” ไว้ในแผนปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีคณะทำงานพัฒนาร้านอาหารอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี  อันประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อาหารร่วมกันขับเคลื่อน  โดยได้มีการจัดทำเกณฑ์พัฒนาร้านอาหารอีสาน จังหวัดอุบลราชธานีขึ้น และขอความร่วมมือให้เทศบาลทุกแห่งได้นำเกณฑ์ดังกล่าว  ไปประเมินร้านอาหารอีสานในเขตรับผิดชอบ  ซึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี มีร้านอาหารอีสานที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น ๑๘ ร้าน (จาก ๘ เทศบาล)  และร้านสามชัยไก่ย่าง  เป็นร้านที่คณะทำงานฯได้คัดเลือกและปรับปรุงพัฒนาให้เป็น “ร้านอาหารอีสานต้นแบบ” แห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี
            วันนี้ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔) คณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี  โดยคณะทำงานพัฒนาร้านอาหารอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดพิธีมอบป้ายร้านอาหารอีสานต้นแบบและการประชุมเจ้าหน้าที่เทศบาลเพื่อศึกษาดูงานร้านอาหารอีสานต้นแบบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.–๑๒.๐๐ น. ณ ร้านสามชัยไก่ย่าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายวิโรฒ  มีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  และรองประธานคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจากเทศบาลทุกแห่ง  คณะทำงานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและร่วมเป็นเกียรติในงาน  เพื่อให้เทศบาลทุกแห่งได้รับทราบกิจกรรม  และนำไปขยายผลในพื้นที่รับผิดชอบ  เพื่อพัฒนาร้านอาหารอีสานในจังหวัดอุบลราชธานีให้ได้มาตรฐาน  โดยมีร้านสามชัยไก่ย่างเป็น Model ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมและเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของจังหวัดได้  ตลอดจนประชาสัมพันธ์ “ร้านอาหารอีสานต้นแบบ” ให้เป็นที่รู้จัก  ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในกิจกรรมที่ ๓ พัฒนาร้านอาหารอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี  ภายใต้แผนปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ทั้งนี้  สามารถสืบค้นข้อมูลร้านอาหารอีสานที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ร้านอาหารอีสานจังหวัดอุบลราชธานี  ข้อมูลข่าวสารด้านอาหารปลอดภัย และกิจกรรมภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มเติมได้ที่  www.foodsafetyubon.org 
  
PhotobucketPhotobucket
   
คณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

Comment

Comment:

Tweet

คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่รวมทั้งนักการเมืองมาทุกครั้งทางท่านผู้การจะต้อนรับอาหารเที่ยงที่ร้านสามชัยไก่ย่าง มีความมาตรฐานทั้งรสชาติของอาหารรับประกันความอร่อยโดย หม่อมหลวงสราลี กิตติยากร(คุณน้ำผึ้ง)ด้านราคาถ้าเอามาเทียบกับร้านอาหารที่ยังไม่ได้มาตรฐานก็ไม่ต่างกันเลยเอาเป็นว่าราคาถูก ร้านอาหารสามชัยไก่ย่างสมควรแล้วที่ได้รับรางวัลร้านอาหารอีสานแบบของจังหวัดอุบล ขอแสดงความยินดีกับทางร้านสามชัยไก่ย่างเมืองอุบลด้วย

#1 By ข้าราชการอุบล (49.49.116.39) on 2011-08-11 17:52