ตามที่ สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี ๒๕๕๔ โดยในปีนี้ มีพิธีการมอบรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด จำนวน ๒ ประเภท โดยประเภทที่ ๑ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร ที่มีผลงานด้านการบำบัดรักษาและแก้ไขยาเสพติดดีเด่น จำนวน ๕ รางวัล ประกอบด้วย รางวัลที่ ๑-๓  และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณทุกรางวัล และประเภทที่ ๒ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลผู้ที่มีผลงานด้านบริหารจัดการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดดีเด่น พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ตามหลักเกณฑ์การประเมินคัดเลือกบุคคลที่มีผลงานด้านการบำบัดรักษาและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น (ธัญญารักษ์อวอร์ด) ทั้งนี้ ผู้สมควรได้รับการพิจารณาต้องเป็นบุคคลที่ได้ดำเนินงานหรือให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ/ผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า ๒ ปี จากการดำเนินงานดังกล่าวน้อยกว่า ๒ ปี แต่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี จะต้องเป็นกิจกรรมที่มีความถี่และก่อให้เกิดประโยชน์ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดอย่างเด่นชัดและเกิดผลกระทบในวงกว้าง เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์การดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบใหม่ จนประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง มีการประเมินผลลัพท์/ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดต่อไปได้ นอกจากนั้นต้องเป็นผู้ที่มีผลการทำงานด้านการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดที่เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆทั้งในระดับจังหวัด หรือระดับภาคหรือระดับประเทศ และเป็นผู้ที่อุทิศตน ทำงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

          จากการพิจารณาคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ได้มีการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ด้านบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดและด้านการบำบัดรักษาและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๔ ได้แก่ นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๔  ณ  อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ ๙ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 
รสสุคนธ์ มณฑา/ข่าว
ปุศยาการย์ ธนะพงศ์ชัยภัทร/ดูแลระบบ

Comment

Comment:

Tweet