PhotobucketPhotobucket
  
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ชมรมร้านขายยาจังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านยา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554 ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางปริญญา ผกานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบนโยบายด้านยาจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเพิ่มพูนความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาร้านยาและบทบาทร้านยา
     กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจาก นางปริญญา ผกานนท์ เรื่อง "บทบาทร้านยาต่อการพัฒนางานสาธารณสุข" และข่าวด่วนจาก อย. ปัญหาการขายยากลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม การจำแนกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในร้านยา โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังพิศษในจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเภสัชกรจากทางโรงพยาบาลต่าง ๆ และการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาร้านยาและกิจกรรมดี ๆ ในร้านยา อาทิ การเขียนชื่อยาในฉลากยา  บทบาทร้านยาสำหรับการปฏิบัติฝึกวิชาชีพ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ดำเนินการตามนโยบาย 4 นคร ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นครแห่งธรรม นครแห่งเทียน นครแห่งการพัฒนา นครแห่งความฮักแพง ซึ่งขอให้ประชาชนมั่นใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง จากร้านยาที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ว่าได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และปลอดภัยต่อสุขภาพ.
  
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข/ข่าว
4 สิงหาคม 2554

Comment

Comment:

Tweet