ขอบคุณภาพจาก http://health.giggog.com

          นายแพทย์สุรพร  ลอยหา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลการระบาดของโรคเล็ปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) หรือ “โรคไข้ฉี่หนู” โรคนี้พบได้ตลอดปี แต่จะพบมากในช่วงกรกฎาคม – กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูกาลทำนา มีฝนตก น้ำขังเฉอะแฉะ โรคนี้มีสาเหตุมาจากหนู โดยเชื้อโรคซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียจะอยู่ในฉี่ของหนู และปนเปื้อนอยู่ตามแหล่งน้ำ ขังชื้นแฉะทั่วไป โรคฉี่หนู เป็นโรคระบาดในคนที่ติดต่อมาจากสัตว์ มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง  สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคฉี่หนูขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อโรคนี้แล้ว ในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2554 โดยสำนักระบาดวิทยา รายงานผู้ป่วยโรคฉี่หนูทั่วประเทศ 1,209 ราย เสียชีวิต 14 ราย พบผู้ป่วยทุกภาค พบมากที่สุดในภาคอีสาน ร้อยละ 69 ภาคใต้มีแนวโน้มผู้ป่วยมากขึ้น โดยพบมากในชุมชนแออัด มีหนูชุกชุม จังหวัดที่พบมากที่สุด ได้แก่ บุรีรัมย์ 168 ราย รองลงมาคือ ศรีสะเกษ 154 ราย และ สุรินทร์ 124 ราย อาชีพที่พบสูงสุด ได้แก่ เกษตรกร 652 ราย  ทั่วประเทศมากกว่า 1,000 ราย สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 18 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1 ต่อแสนประชากร  ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ( ข้อมูลจากรายงาน 506/507 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2554 – ปัจจุบัน ) สำหรับอาการที่เกิดขึ้นกับผู้ติดเชื้อโรคฉี่หนู  มี  2  แบบ คือ แบบที่ไม่รุนแรงจะมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดา ปวดหัว ตัวร้อน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นอาการที่ไม่ต่างจากโรคติดเชื้ออื่น ๆ อีกหลายชนิด แต่ในกรณีที่มีอาการรุนแรง เชื้อจะเข้าไปอยู่บริเวณที่ร่างกายไม่มีภูมิคุ้มกัน เช่น ลูกตา จะทำให้มีอาการตาอักเสบแดง น้ำตาไหล สู้แสงไม่ได้ หากเชื้อเข้าไปอยู่ในสมองจะทำให้มีอาการเพ้อ ไม่รู้สึกตัวและถ้าเชื้ออยู่ในท่อไต จะทำให้ไตวาย ที่สำคัญเมื่อมีการติดเชื้อทั่วร่างกายจะทำให้มีเลือดออกในร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิต

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จึงขอเตือนประชาชนในการปฏิบัติตัว  เพื่อป้องกันการเกิดโรคเนื่องจากการติดเชื้อโรคเลปโตสไปโรซิส ( Leptospirosis ) หรือโรคฉี่หนู มักเกิดขึ้นผ่านทางบาดแผลที่เกิดจากการแช่น้ำเป็นเวลานาน ๆ โดยเชื้อแบคทีเรีย ชอนไชเข้าสู่ผิวหนัง อีกทั้งยังผ่านเข้าทางเยื่อเมือก เช่น ตาและปาก ฉะนั้น ผู้ปกครองจึงไม่ควรปล่อยให้เด็ก ๆ ลงเล่นน้ำที่ท่วมขัง เพราะเสี่ยงติดเชื้อโรคนี้ ซึ่งอาจมีผลร้ายแรงทำให้เสียชีวิตได้  หากมีปัญหาหรือสงสัยต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 045-262692-700  (กลุ่มงานควบคุมโรค) ในวันและเวลาราชการ.
    
- วิธีทำรองเท้าพลาสติกป้องกันโรคฉี่หนู
- VDO Clip ขั้นตอนการทำรองเท้าบูท
 
รสสุคนธ์ มณฑา/ข่าว
ปุศยาการย์ ธนะพงศ์ชัยภัทร/ดูแลระบบ

Comment

Comment:

Tweet