( ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ) นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวในโอกาสการสร้างสถิตินวดไทยในมหกรรม “World Record for Thai Massage” ณ จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่อัตลักษณ์ด้านสุขภาพแบบไทยให้ก้าวสู่การบันทึกในกินเนสส์บุ๊ค ด้วยวัตถุประสงค์สำคัญ ๘ ข้อเพื่อให้การนวดไทยเป็นที่รู้จักทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลคือ ๑. เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ด้านสุขภาพแบบไทย ๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และคุณภาพทางวิชาการของงานธุรกิจบริการสุขภาพ ๓. เพื่อพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายงานธุรกิจบริการสุขภาพ ๔. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ให้มีขีดความสามารถในระดับสากล ๕. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการในการส่งเสริมสุขภาพโดยรูปแบบของการนวดประคบในชีวิตประจำวัน ๖. เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ๗. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพเข้าสู่ระบบรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มมากขึ้นและ ๘. เพื่อประชาสัมพันธ์คุณค่าของการนวดและสปาไทยต่อสังคมโลก ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตระหนักถึงความสำคัญในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการบริการสุขภาพ พร้อมที่จะยกระดับพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพของเอเชีย หรือเมดิคัล ฮับ ด้วยการจัดนวดไทยเพื่อสุขภาพ ในงานมหกรรม World Record for Thai Massage ขึ้นในปีนี้ ซึ่งเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ สำหรับการจัดมหกรรม World Record for Thai Massage ที่จังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีที่เห็นคุณค่าและความสำคัญของการขับเคลื่อนและยกระดับวิชาชีพการนวดไทยนำอัตลักษณ์นวดไทยอีสาน (Traditional Isan Massage)มาจัดในมหกรรมนวดที่จะยิ่งใหญ่ตระการตา ประกอบด้วยผู้นวดและผู้ถูกนวดรวม ๒,๗๘๔ คู่ ซึ่งจะมาช่วยกันสร้างบรรยากาศของอัตลักษณ์พลังการนวดไทยอีสาน ให้ยิ่งใหญ่ตระการตาไปด้วยผู้นวดและผู้ถูกนวดทั้งหมดกว่า ๕,๐๐๐ คน สร้างความประทับใจและปลุกกระแสการนวดแบบไทยออกมาให้ชาวไทยและชาวโลกได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการนวดไทยเพื่อสุขภาพประกอบการบรรเลงสดดนตรีพื้นเมืองอีสานคือ “ กองตุ้ม ” อันเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานไปพร้อมกับ อัตลักษณ์การนวดไทยอีสาน ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณถนนสายเทียน หน้าวัดศรีอุบลรัตนศาสดาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

          นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดงานที่จะมีขึ้นในวันที่ ๑๕ กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ ถึง ๑๙.๓๐ น. ซึ่งการจัดมหกรรมนวดไทยอีสาน ๒,๗๘๔ คู่ ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างกระแสการขับเคลื่อนการนวดไทยเพื่อสุขภาพในระดับภูมิภาค ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในช่วงของการแสดงศิลปวัฒนธรรมแบบไทยอีสาน ประเพณีการแห่เทียนพรรษา ในช่วงเข้าพรรษาด้วย อีกทั้งยังเป็นโอกาสดีที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นศิลปวัฒนธรรมของไทยในหลากหลายรูปแบบพร้อมๆกัน ทั้งการนวดอัตลักษณ์ไทยอีสาน โดยผู้นวดที่ผ่านการศึกษาอบรมคุณสมบัติระดับมืออาชีพกว่าครึ่งหมื่นและการแห่เทียนพรรษาอันวิจิตรที่ทรงคุณค่าของชาวอุบลฯอีกด้วย สำหรับการนวดไทยเป็นการนวดที่งดงามและมากที่สุดในโลก โดยจะถูกจารึกชื่อลง Guinness World Records ให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ว่าการนวดไทยนั้น เป็นศาสตร์แห่งการบำบัดรักษาที่มีอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่งดงามและน่าสนใจ

          นายสุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัดมหกรรม World Record for Thai Massage ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว จากสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย อาทิ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุบลราชธานี (หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี (หลักสูตรการแพทย์อายุรเวท), มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (หลักสูตรการนวดแผนไทย), สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี (หลักสูตรการนวดแผนไทย),- องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี : ผู้ผ่านการอบรมนวดไทย หมู่บ้านละ 2 คน ( หนึ่งคู่),สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง (อาสาสมัครสาธารณสุขผู้ที่ผ่านการอบรมนวดไทย), โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ/ โรงพยาบาลชุมชน (แพทย์แผนไทยประยุกต์)/ แพทย์แผนไทยบัณฑิต/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี ( ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง) ซึ่งการสร้างกระแสการขับเคลื่อนนวดไทย เพื่อสุขภาพระดับภูมิภาค ณ จังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการ “ มหกรรม World Records for Thai Massage ” ในครั้งนี้ เป็นการแสดงนวดไทยอีสาน ( Traditional Esan Massage ) ซึ่งเรียกว่า “ การนวดไทอีสานหรือการนวดขิดเส้น ” ซึ่งเป็นภูมิปัญญาการจับเส้นวิธีหนึ่งของการนวดพื้นบ้านอีสาน ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการพลัดตก หกล้ม อุบัติเหตุ การลุก นั่ง นอนผิดท่า เป็นการรักษาอาการที่เกิดจากเส้นตึงหรือเส้นที่อยู่ผิดที่ การนวดจะทำให้เส้นเข้าที่เข้าทางเหมือนเดิม ทำให้อาการเจ็บปวดหรืออาการผิดปกตินั้นหายไป การนวดขิดเส้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะซึ่งเป็นการนวดแบบพื้นบ้านไทอีสานควรได้รับการอนุรักษ์สืบทอดไว้ ซึ่งถือว่าเป็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทอีสาน พร้อมใช้ดนตรีประกอบการแสดงเป็นดนตรีพื้นเมืองอีสาน คือ กองตุ้ม จำนวน ๒,๗๘๔ คู่ ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้การสนับสนุนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการขับเคลื่อนกระแสยกระดับวิชาชีพการนวดไทยนำอัตลักษณ์นวดไทยอีสาน ( Traditional Isan Massage ) มาจัดในมหกรรมนวดที่จะยิ่งใหญ่ตระการตา สร้างความประทับใจและปลุกกระแสการนวดแบบไทยออกมาให้ชาวไทยและชาวโลกได้เห็นคุณค่า/ความสำคัญของการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ซึ่งอยู่ในช่วงของการแสดงศิลปวัฒนธรรมแบบไทยอีสาน ประเพณีการแห่เทียนพรรษาปี ๒๕๕๔ ในช่วงเข้าพรรษาด้วย อีกทั้งยังเป็นโอกาสดีที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นศิลปวัฒนธรรมของไทยในหลากหลายรูปแบบพร้อมๆกัน ทั้งการนวดอัตลักษณ์ไทยอีสานโดยผู้นวดที่ผ่านการศึกษาอบรมคุณสมบัติระดับมืออาชีพ ร่วมกับขบวนเทียนพรรษาอันวิจิตรตระการตา ทรงคุณค่าของชาวอุบลราชธานีในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554 อีกด้วย

รสสุคนธ์ มณฑา/ข่าว

Comment

Comment:

Tweet