คณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะทำงานพัฒนาร้านอาหาร แผงลอย บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หวังยกระดับให้ผ่านเกณฑ์สุขาภิบาลอาหาร "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้บริโภค
     คณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะทำงานพัฒนาร้านอาหาร แผงลอย บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี , เทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ , ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี , โรงพยาบาลวารินชำราบ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองศรีไค , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัด และสถานีตำรวจภูธรเมืองวารินชำราบ จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ตึกอธิการบดี (อาคารใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 150 คน มุ่งยกระดับเป็นร้านอาหารและแผงลอยที่ผ่านเกณฑ์การสุขาภิบาลอาหาร โดยมีนายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ภายหลังการอบรมครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2554 ทีมตรวจประเมินจะลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารและแผงลอย บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกแห่ง ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในกิจกรรมที่ 4 พัฒนาร้านอาหารและแผงลอย ภายใต้แผนปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2554.
 
คณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี
5 กรกฎาคม 2554

Comment

Comment:

Tweet