สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เน้นมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เน้นการปฏิบัติตัวและร่วมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้ 

          นายสุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จากสถิติระบาดวิทยาสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 7,215 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 11.36 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 6 ราย  (ขอนแก่น 2 ราย,เชียงใหม่  สงขลา นครศรีธรรมราช เพชรบูรณ์ จังหวัดละ 1 ราย) อัตราป่วยตาย 0.08% สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีมีอัตราป่วยอยู่ในลำดับที่ 57 ของประเทศ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 19 เม.ย. 54) พบว่า มีผู้ป่วยไข้เลือดออกรวมทั้งจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 54 ราย อัตราป่วย 3.05 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต  การกระจายของโรคตามสถานที่ (Place) อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า พื้นที่เกิดโรคไข้เลือดออกกระจายใน 14 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวารินชำราบ 11 ราย , เดชอุดม 1 ราย , ตระการพืชผล 9 ราย , เมืองอุบลราชธานี 7 ราย , พิบูล  มังสาหาร 6 ราย , โพธิ์ไทร โขงเจียม และอำเภอสำโรง แห่งละ 2 ราย , ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง กุดข้าวปุ้น น้ำยืน บุณฑริก และนาจะหลวย แห่งละ 1 ราย ทั้งนี้ ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการรับมือ และปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2554 ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในทุกระดับ  พร้อมทั้งกำชับให้ อสม. ในทุกอำเภอร่วมดำเนินการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก การขอความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากยุงลาย คือ การเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นตลอดทั้งฤดูกาล ไม่ให้มีลูกน้ำยุงลาย หมั่นฉีดพ่นหมอกควัน ฆ่ายุงลายทั่วทุกพื้นที่และครอบคลุมทุกแห่ง การใช้ทรายอะเบททุกครัวเรือน แต่ในปีนี้ได้เพิ่มมาตรการเข้มขึ้นอีก  โดยมุ่งให้ความรู้กับประชาชนให้รู้ถึงวัฏจักรของโรคไข้เลือดออกลูกน้ำยุงลาย รวมทั้งพิษภัยความอันตรายของโรคไข้เลือดออกและการป้องกันที่ถูกวิธีด้วย

          นายสุรพร  กล่าวต่อไปว่า   เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมแรงร่วมใจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้ ขอความร่วมมือชุมชน  โรงเรียน ศาสนสถาน และหน่วยงานต่าง ๆ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ด้วยการปิดฝาภาชนะ เช่น โอ่งน้ำให้เรียบร้อย เปลี่ยนน้ำในภาชนะกันไม่ให้ยุงลายไปวางไข่ ปล่อยปลาหางนกยูงลงในแหล่งน้ำเพื่อให้กินลูกน้ำยุงลาย ปรับสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และปฏิบัติโดยกำจัดยุงลายเป็นประจำทุก ๆ 7 วัน อาทิ แจกันดอกไม้ ยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้แล้ว จานรองกระถางต้นไม้ รวมถึงกำจัดยุงลายตัวแก่ภายในบ้าน โดยใช้สารเคมีปลอดภัย  ป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด  เพื่อเป็นการตัดวงจรไข้เลือดออกตั้งแต่ต้นหากคนในครอบครัวป่วยเป็นไข้นานกว่า 1 วัน ให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ด้วยเครื่องพ่นสารเคมีและทรายที่มีฟอสฟอรัสกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างเข้มข้น การแจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายให้กับประชาชนที่มารับบริการที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ควบคู่กับการส่งเจ้าหน้าที่ออกกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่  1 และ 3 ของเดือน หากประชาชนมีอาการหรือพบผู้ป่วยอยู่ในข่ายต้องสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกให้รีบพบแพทย์ทันที ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจะจัดส่งทีมเคลื่อนที่เร็วของทุกอำเภอเข้าตรวจพื้นที่ กำจัดแหล่งพาหะของโรคและระงับการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็วต่อไป.

รสสุคนธ์  มณฑา/ข่าว
ปุศยาการย์ ธนะพงศ์ชัยภัทร/ดูแลระบบ

Comment

Comment:

Tweet