(8 พฤศจิกายน 2553) ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ และคณะผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุข ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เขตอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี เพื่อให้กำลังใจ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว โดยสนับสนุนชุดบรรเทาทุกข์ อาทิ ยาสามัญประจำบ้าน เสื้อกันหนาว ผ้าห่ม และจ่ายเงินช่วยเหลือครัวเรือนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายเงินฯ ครัวเรือนละ 5,000 บาท พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ให้ดำเนินงานมาตรการเข้มในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและทางสุขภาพจิต ตลอดจนให้สุขศึกษาแก่ประชาชนในการป้องกันอันตรายที่เกิดจากโรคที่มากับน้ำ ไม่ว่าจะเป็น โรคฉี่หนู น้ำกัดเท้า ไข้หวัดและภาวะโรคเครียด รวมทั้งพบปะให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ กว่า 2,000 คน  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
                นายแพทย์สุรพร  ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวว่า  ปัจจุบันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินมาตรการในการดูแลประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในทุกพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี เน้นย้ำให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งทั้งโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ จัดหน่วยประชาสัมพันธ์และออกให้บริการตรวจสุขภาพ ในพื้นที่ประสบอุทกภัย  จำนวน 21 อำเภอ 2 เทศบาล 143 ตำบล 1,168 หมู่ 26 ชุมชน พบว่าประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยง การเป็นโรคที่เกิดจากภาวะน้ำท่วม เช่น อุจาระร่วง ตาแดง น้ำกัดเท้า ไข้หวัด ปอดบวม เสี่ยงต่อการเกิดภาวะเครียดต่อการเกิดปัญหาอุทกภัย  และเสี่ยงต่อการอุปโภค บริโภคน้ำที่ไม่สะอาดและความสกปรกของขยะมูลฝอย  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอในการให้สุขศึกษา รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าวทราบ ประกอบกับการเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต  13  จังหวัดอุบลราชธานี , มณฑลทหารบกที่ 22 , กองบิน 21 ,  ตชด. , สถานีกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี , ทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 , ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , สำนักชลประทานที่ 7 , เทศบาลนครอุบลราชธานี , อปท.ทุกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี , ศูนย์ประชาบดี 1300 , ศูนย์รับแจ้งรับบริจาคการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัยและดินถล่ม ปี 2553 ในการเตรียมให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง.
รสสุคนธ์ มณฑา/ข่าว
8 พฤศจิกายน 2553

Comment

Comment:

Tweet

ประเทศไทยยังมีคนดีเหลืออยู่big smile