DSC_0464DSC_0478
DSC_0474DSC_0469

          ในปัจจุบันสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแตกต่างกันตามความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดขึ้น จึงจำเป็นที่ต้องมีการเตรียมการรองรับทั้งระยะก่อนเกิดอุทกภัย ระยะเกิดอุทกภัย และระยะฟื้นฟู นอกจากนี้แม้อุทกภัยจะเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ   แต่ในบางกรณีก็สามารถทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เป็นเวลานานพอที่จะหลีกเลี่ยงหรือควบคุมป้องกันอันตรายได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ลดความสูญเส